RIBOLOVNI ZAKONI

Zakon o morskom ribarstvu Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima
Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova
Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu
Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna, igluna i iglana
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna, igluna i iglana - Prilog
Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru
Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama
Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
Pravilnik o očevidnicima, iskrcajnoj deklaraciji i izvješću o ulovu u gospodarskom ribolovu
Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru
Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila
Pravilnik o granicama u ribolovnom moru RH
Pravilnik o granicama u ribolovnom moru RH, Prilog 1-23
Pravilnik o granicama u ribolovnom moru RH, Prilog 24-45 
Preuzeto sa podvodni.hr

Lovostaji 
Drozd TRAJNO! 
Kavala15.05.-15.07. 
Rakovica 01.06.-30.11. 
Kirnje 01.07.-31.08. 
Jastog 10.09.-15.05. 
Hlap10.09.-15.05.         
Preuzeto sa submania.hr

LOVOSTAJI

DROZD - TRAJNO!

KAVALA 
15.05.-15.07.

RAKOVICA
01.06. - 30.11.

KIRNJA
01.07. - 31.08.

JASTOG I HLAP
10.09. - 15.05.